Real Time Web Analytics پرسش و پاسخ Elam

PHP

تولید عدد تصادفی در PHP

نویسنده : کامران جعفری
تاریخ انتشار:
15:31:16 1394-08-18
ساخت عدد تصادفی در PHP با استفاده از تابع rand و mt_rand

بسیاری از برنامه ها، هنگام برنامه نویسی نیاز به تولید یک عدد تصادفی دارند در این مقاله لرن روت، نحوه ساخت یک عدد تصادفی در PHP را بررسی خواهیم کرد.

ساخت و تولید یک عدد تصادفی در PHP بسیار ساده و با استفاده از یکی از دو تابع زیر امکان پذیر است. تابع اول بصورت زیر است:

<?php
	$val = rand($min,$max);
?>

در  تابع ()rand دو متغیر اختیاری می توان ارسال کرد و به کمک آنها محدوده انتخاب عدد تصادفی را محدود کرد. در صورتی که این متغیرها ارسال نشوند، بطور پیش فرض برای متغیر اول (شروع بازه) مقدار 0 و برای متغیر دوم(انتهای بازه)، مقدار بازگشتی تابع ()getrandmax خواهد بود که برابر است با بزرگترین مقداری که می تواند بازگرداند. پس اگر تابع ()rand را بدون متغیر استفاده کنیم، عدد تصادفی می تواند هر عددی بین 0 تا بزرگترین مقدار ممکن باشد. برای مثال، برای تولید عدد تصادفی در بازه 1 تا 20 می توانیم بصورت زیر عمل کنیم:

<?php
	$val = rand(1,20);
?>

پس از این تابع، تابع بهتری با الگوریتمی بهینه تر(Mersenne Twister) عرضه شد که سرعت تولید عدد تصادفی را نسبت به تابع ()rand، چهار برابر کرده و عدد تصادفی بهتری تولید می کند. این تابع بصورت زیر است:

<?php
	$val = mt_rand($min,$max);
?>

همانطور که مشاهده می شود نحوه کار  تابع ()mt_rand با تابع ()rand هیچ تفاوتی ندارد، پس بهتر است تا برای تولید عدد تصادفی، از تابع ()mt_rand استفاده کنید.

برچسب ها:
مقالات مشابه
 ح.د
       
تشکر
از آموزش شما متشکّرم.


بستن